• Berkel en Rodenrijs, augustus 2021

                                                        UITNODIGING

   Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van de afdeling biljart van TOGB.

   Agenda Algemene ledenvergadering Afdeling Biljart T.O.G.B.

   Datum     : Dinsdag 12 oktober 2021

  Plaats      : clubgebouw TOGB

  Aanvang : 19.30 uur

   1 Opening

   2 Vaststellen Agenda

   3 Ingekomen stukken en mededelingen

   4 Notulen A.L.V. 29 april 2019

   5 Verslag wedstrijdleider.                          

     Verslag LLT                  

   6 Moyenne een keer per jaar vaststellen.  

   7 Bestuursverkiezing.

     Het bestuur stelt voor Hans Bertens tot secretaris te benoemen.

     Tegen kandidaten kunnen 3 weken voor de A.L.V. Ingediend worden.

   8  Verslag kascommissie

   9  Financieel verslag

   10  Begroting 2021-2022

   11 Benoeming kascontrole

   12 Benoeming afgevaardigde ledenraad.

   13 Contributie

   14 Regels vrijdagmiddag biljarten

  Voorgesteld wordt om iemand die alleen is de mogelijkheid te geven maximaal een half uur te biljarten.

   15 Rondvraag

   16  Sluiting