• Beste biljartleden

   Het bestuur van de afdeling biljart nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de afdeling biljart van TOGB.

  Deze wordt gehouden op maandag 5 oktober 19.30 uur in ons clubgebouw.

  Wij hopen op een grote opkomst waarbij u met vragen en opmerkingen uw mening kunt geven over de gang van zaken bij onze biljartafdeling.

  Namens het bestuur,

  Hans Bertens

  AGENDA

  1: Opening

  2: Ingekomen stukken

  3: Vaststellen Agenda

  4: Notulen A.L.V. 29 april 2019

  5: Verslag wedstrijdleider.

  6: Moyenne een keer per jaar vaststellen.

  7: Bestuursverkiezing

    Het bestuur stelt voor Hans Bertens tot secretaris te benoemen.

    Tegenkandidaten kunnen 3 weken voor de A.L.V. ingediend worden.

   8: Verslag kascontrole commissie.

   9: Begroting 2020-2021 en financieel overzicht (zie bijlage)

   10: Benoeming kascontrole

   11: Benoeming afgevaardigde ledenraad.

   12: Evaluatie gedragsregels

   13: Regels vrijdagmiddag biljarten

   14: A.L.V. Voortaan net voor de ledenraad in de maand mei houden.

   Reden: Dan behandelen we het actuele verenigingsjaar omdat het zowat voor bij is .

   Dan zijn ook de verslagen van de secretaris en penningmeester actueler,

   Bovendien kunnen we begroten en het financiĆ«le met kleine opmerkingen behandelen.

   Die worden dan alsnog door kascontrole beoordeeld en gaan vervolgens naar de S.V.

   15: Rondvraag

   16:  Sluiting